fbpx
Leit
Almennir skilmálar - Sensa
20674
page-template-default,page,page-id-20674,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_270,qode_popup_menu_push_text_right,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Almennir skilmálar

Almenn rammasamingsákvæði

 • 1. MARKMIÐ OG UPPBYGGING SAMNINGSINS

  1.1 Markmið
  1.1.1 Markmið samningsins er að tryggja verkkaupa lausnir og þjónustu á sviði samskipta- og upplýsingatækni þar sem haft er að leiðarljósi rekstraröryggi, hagkvæmni, fjölbreytt þjónustuframboð og gæði er varðar þjónustu Sensa.
  1.1.2 Gagnkvæm virðing milli samningsaðila skal einkenna öll samskipti og samstarf.
  1.2 Uppbygging samnings
  1.2.1 Rammasamningur þessi myndar grundvöll að frekara samningssambandi Sensa og verkkaupa. Rammasamningurinn skal fjalla um almenn réttindi og skyldur samningsaðila.
  1.2.2 Sensa og verkkaupi geta, á grundvelli rammasamningsins, undirritað viðauka um einstök verk eða þjónustu (hér eftir „þjónustuviðaukar“). Lýsing á þjónustu Sensa, afmörkun hennar og umfangi verður því að finna í einstökum þjónustuviðaukum.
  1.2.3 Ennfremur geta fylgt rammasamningi þessum almennir upplýsandi viðaukar (hér eftir „viðaukar“). Markmið þessara viðauka er að draga saman almenna þætti sem eru í gildi svo lengi sem að rammasamningur er í gildt, t.d. vinnslusamningur, verð, samskipti o.s.f.r.
  1.2.4 Skilmálar þeir sem koma fram í rammasamningi þessum ganga alltaf framar ósamrýmanlegum ákvæðum viðauka nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þá skulu ákvæði annarra viðauka en þjónustuviðauka ganga framar þjónustuviðaukum, nema annað sé tekið fram.

 • 2. SKILGREININGAR

  Eftirfarandi hugtök skulu hafa eftirfarandi þýðingu í samningi þessum:
  „FORCE MAJURE” skal eiga við um óviðráðanleg ytri atvik, s.s. náttúruhamfarir, jarðskjálfta, vinnudeilur (þó ekki deilur á vinnustað samningsaðila), ákvarðanir stjórnvalda, uppþot, styrjaldir, eldsvoða, farsóttir, fjarskiptaörðugleika (þ.á m. sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana) sem rekja má til þriðja aðila eða önnur atvik utan eðlilegs áhrifasviðs samningsaðila.
  „VIÐAUKI” skal eiga við um alla viðauka við rammasamning þennan, þ.á m. og eftir því sem við á vinnslusamning og þjónustuviðauka.
  „ÞRIÐJI AÐILI” skal eiga við um sérhvern aðila, annan en Sensa og verkkaupa.

 • 3. GREIÐSLUR

  3.1 Greiðslur
  3.1.1 Fyrir umsamda þjónustu Sensa skal verkkaupi greiða Sensa þóknun þá, og eftir atvikum önnur gjöld, sem kveðið er á um í viðeigandi þjónustuviðauka.
  3.1.2 Sé þóknun ákveðin á grundvelli gjaldskrár skal Sensa hafa rétt til að breyta gjaldskrá sinni, þó að hámarki einu sinni á ári. Slík breyting tekur gildi 30 dögum eftir að Sensa hefur tilkynnt verkkaupa um breytinguna.
  3.2 Greiðsluskilmálar
  3.2.1 Sensa gerir verkkaupa reikning í upphafi hvers mánaðar vegna greiðslu fyrir þjónustu sem innt er af hendi í mánuðnum á undan, nema um annað sé samið í einstökum þjónustuviðauka.
  3.2.2 Bæði þjónustur og magntölur geta breyst eftir þörfum verkkaupa og framkvæmir Sensa daglega talningu á auðlindum í notkun og gjaldfærir eftir þeirri talningu. Tímabil talninga er frá 21. hvers mánaðar til 20 næsta mánaðar og falla báðir dagar innan tímabils.
  3.2.3 Verð og fjárhæðir í þjónustuviðaukum eru tilgreindar í íslenskum krónum, án virðisaukaskatts, nema annað sé tekið fram.
  3.2.4 Verkkaupi skal greiða inn á bankareikning sem Sensa tiltekur eða með greiðslu greiðsluseðils. Annað greiðsluform telst ekki fullnægjandi.
  3.2.5 Allir reikningar Sensa skulu vera sundurliðaðir og studdir fylgiskjölum svo unnt sé að sannreyna þá. Verði ágreiningur um fjárhæð reiknings getur verkkaupi ekki neitað greiðslu á þeim hluta sem er óumdeildur. Verkkaupa ber að upplýsa Sensa um hvers konar athugasemdir við reikninga þegar í stað.
  3.2.6 Reikningstímabil miðast við almanaksmánuð. Gjalddagi reikninga er 20. sama mánaðar og útgáfudagur og eindagi er 2. næsta mánaðar eftir gjalddaga.
  3.2.7 Verkkaupi skal greiða sérstaklega fyrir vinnu undirverktaka, skv. gjaldskrá undirverktaka, sem kynnt skal verkkaupa til samþykkis. Það sama skal eiga við um gjald fyrir leyfi og þá vinnu þriðju aðila sem Sensa hefur milligöngu um að innheimta. Upplýsingar um kostnað á grundvelli þessa liðs skal koma fram í einstaka þjónustuviðaukum.
  3.2.8 Ef greiðslur eru ekki inntar af hendi á eindaga reiknast á þær hæstu lögleyfðu dráttarvextir á hverjum tíma frá gjalddaga kröfunnar, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, með síðari breytingum.

 • 4. SKYLDUR SAMNINGSAÐILA

  4.1 Skyldur Sensa 
  4.1.1 Sensa skuldbindur sig til að sjá til þess að starfsfólk Sensa og aðrir sem annast þjónustu við verkkaupa á vegum Sensa hafi til að bera menntun, þekkingu og reynslu sem verkefnin krefjast hverju sinni.
  4.1.2 Sensa ábyrgist að veita þá þjónustu sem einstaka viðaukar kveða á um í samræmi við skilmála og skilyrði viðauka og lýsingu á þjónustu Sensa, skilgreindum þörfum verkkaupa, þ.m.t. markmiðum um uppitíma og áreiðanleika, sem tilgreind eru í viðauka.
  4.1.3 Sensa áskilur sér allan rétt til þess að neita að framkvæma verk sem stangast á við lög eða geta, að mati Sensa, valdið óásættanlegu tjóni á högum Sensa eða þriðja aðila.
  4.2 Skyldur verkkaupa
  Verkkaupi skal tryggja að Sensa hafi fullnægjandi aðgang að aðstöðu verkkaupa, og eftir atvikum þriðja aðila, svo Sensa geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningi þessum. Þá skal verkkaupi jafnframt veita Sensa nauðsynlegar upplýsingar svo Sensa geti fullnægt skyldum sínum.

 • 5. TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

  5.1 Takmörkun ábyrgðar Sensa
  5.1.1 Bótaskylda Sensa takmarkast við beint tjón sem verkkaupi kann að verða fyrir í tengslum við samning þennan. Bótaábyrgð Sensa nær þannig ekki til óbeins eða afleidds tjóns verkkaupa, þ.m.t. rekstrartaps eða gagnamissis.
  5.1.2 Bótaábyrgð Sensa gagnvart verkkaupa takmarkast við þá þjónustu, og eftir atvikum kerfi og hugbúnað sem Sensa veitir verkkaupa á grundvelli samnings þessa. Sensa skal þó ekki vera bótaskylt vegna tjóns sem er afleiðing rangrar notkunar verkkaupa á kerfum, hugbúnaði eða annarri þjónustu sem Sensa veitir verkkaupa.
  5.1.3 Skapist bótaskylda á hendur Sensa á grundvelli samningsins, skal bótaábyrgð Sensa fyrir hvert tjónstilvik nema að hámarki þeirri þóknun sem verkkaupi hefur sannanlega greitt til Sensa vegna þeirrar tilteknu þjónustu sem tjónið tengist, á síðustu þremur mánuðum fyrir það atvik sem orsakaði umrætt tjón.
  5.1.4 Að öðru leyti fer um bótaábyrgð skv. almennum reglum skaðabótaréttar.

 • 6. SKAÐLEYSI

  6.1 Skaðleysisskylda Sensa
  6.1.1 Sensa mun (a) halda uppi vörnum fyrir verkkaupa gegn hvers konar málsókn og kröfugerð á hendur verkkaupa þar sem því er haldið fram að þjónusta sú sem Sensa lætur verkkaupa í té brjóti gegn einkaleyfi, höfundarrétti, viðskiptaleynd eða öðrum eignarréttindum þriðju aðila; og (b) greiða kostnað, skaðabætur og málskostnað sem falla kann á verkkaupa vegna slíkrar kröfugerðar þriðja aðila.
  6.1.2 Jafnframt því að halda uppi framangreindum vörnum fyrir verkkaupa, mun Sensa, ef krafa er lögð fram, eða ef Sensa telur líklegt að til þess komi, að eigin frumkvæði og á eigin kostnað (með fyrirvara um samninga þess við söluaðila hugbúnaðar) annað hvort (i) afla verkkaupa réttinda til að halda áfram að nota viðkomandi þjónustu, eða (ii) skipta út eða þá þjónustu sem broti veldur á þann hátt að úr broti sé bætt, að því tilskildu að notagildi hennar skerðist ekki við slík útskipti eða aðlögun.
  6.1.3 Sensa undanskilur sig ábyrgð á kröfum vegna réttindabrota sem rekja má til (i) samblöndunar, þ.e. notkunar á þjónustu, þ.á m. hugbúnaði frá Sensa, með vélbúnaði eða gögnum sem Sensa hefur ekki látið í té, eða notkunar á hugbúnaði eða gögnum sem Sensa hefur ekki látið í té á vélbúnaði frá Sensa; (ii) breytinga á hugbúnaði sem ekki voru gerðar af Sensa, eða (iii) annarra atvika sem rekja má til verkkaupa eða þriðja aðila sem Sensa getur ekki borið ábyrgð á.
  6.2 Skaðleysisskylda verkkaupa
  Verkkaupi mun, í samráði við Sensa, (a) halda uppi vörnum fyrir Sensa gegn hvers konar kröfugerð á hendur Sensa af hálfu þriðja aðila sem rekja má til notkunar Sensa á hugbúnaði eða öðru efni sem verkkaupi hefur látið í té og eftir atvikum er hýstur í netkerfi Sensa, og (b) greiða kostnað, skaðabætur og málskostnað sem falla kann á Sensa vegna slíkrar kröfugerðar þriðja aðila.

 • 7. EIGNARRÉTTUR

  7.1 Eignarréttur
  7.1.1 Sé ekki kveðið á um annað með skriflegum hætti í þjónustuviðaukum skal Sensa halda öllum eignarréttindum yfir hverju því sem Sensa fær verkkaupa í hendur og leggur honum til í tengslum við samninginn.
  7.1.2 Verkkaupi skal halda öllum eignarrétti að því efni sem verkkaupi leggur til á grundvelli samnings þessa, þ.á m. því sem fellt er inn í hugbúnað eða verkefni.
  7.1.3 Sá eignarréttur sem vísað er til í greinum 7.1 og 7.2 getur t.d. verið, en er þó ekki takmarkað við, eignarrétt yfir hugbúnaði, þar með töldum tölvuforritum, tölvukóða eða öðrum hugverkum sem notið geta verndar hugverkaréttar, svo sem höfundaréttar eða hönnunarverndar, að lögum.
  7.1.4 Sensa kann eftir atvikum að veita verkkaupa leyfi til notkunar á eignarréttindum þriðja aðila með þjónustuviðaukum. Slík leyfi eru takmörkuð á grundvelli þeirra skilmála sem fram koma í einstaka þjónustuviðaukum og skal ekkert í samningnum skoðast sem framsal á slíkum eignaréttindum til verkkaupa.
  7.2 Afhending til þriðja aðila
  Samningsaðilar veita hvor öðrum afnotarétt að eignarréttindum hvors annars, sbr. greinar 7.1.1 – 7.1.3, á meðan samningurinn er í gildi, eins og nánar er kveðið á um í einstaka þjónustuviðaukum. Óheimilt er með öllu að fá þriðja aðila afurðirnar í hendur, breyta þeim, afrita eða birta án skriflegs leyfis gagnaðila.

 • 8. UPPLÝSINGAÖRYGGI OG PERSÓNUVERND

  8.1 Upplýsingaöryggi
  8.1.1 Sensa hefur hlotið alþjóðlega vottun skv. staðlinum ISO-27001:2013 um stjórnun upplýsingaöryggis og er því þjónusta skv. samningi þessum veitt í samræmi við ISO-27001:2013 staðalinn.
  8.1.2 Að því marki sem mælt er fyrir um það í viðaukum við samning þennan skuldbindur Sensa sig jafnframt til að vinna eftir skjalfestum reglum verkkaupa er varða upplýsingaöryggi, séu þær kröfur strangari en mælt er fyrir um í innri ferlum verkkaupa, sbr. grein 8.1.1. Það sama skal eiga við um kröfur um upplýsingaöryggi sem lög eða þar til bær stjórnvöld kunna að gera til starfsemi verkkaupa og verktaka á hans vegum.
  8.1.3 Verkkaupi skuldbindur sig til að virða öryggisreglur Sensa, en þær geta m.a. falist í takmörkun Sensa á aðgangi verkkaupa að kerfislýsingu og –gögnum úr handbók Sensa um öryggi upplýsinga, undirritun trúnaðaryfirlýsinga, takmörkun á aðgangi að kerfisrými Sensa ofl. Öll vinna í kerfisrými og við upplýsingakerfi Sensa skal ávallt vera skv. heimild, undir eftirliti og í samræmi við öryggisreglur Sensa.
  8.1.4 Verkkaupi ábyrgist að starfsmenn, umboðsaðilar og verktakar verkkaupa fari ávallt eftir reglum Sensa um öryggi upplýsinga svo og öðrum verklagsreglum sem Sensa og verkkaupi koma sér saman um, samþykkja formlega og verða hluti samnings þessa sem viðauki. Verkkaupa ber skylda til að halda starfsmönnum, umboðsmönnum og verktökum verkkaupa upplýstum um kröfur þær, sem fylgja þarf vegna öryggisstefnu Sensa. Verkkaupi samþykkir að bæta og tryggja Sensa skaðleysi að því er varðar skemmdir, kostnað eða útgjöld sem Sensa verður fyrir vegna vanefnda á þessu ákvæði nema tjónið megi rekja til athafna eða athafnaleysis starfsmanna Sensa.
  8.1.5 Sensa skal veita verkkaupa rétt til að sannreyna öryggisþætti eins og gagna- og rekstraröryggi með úttektum á aðgengi, hýsingu og meðhöndlun gagna verkkaupa sem Sensa kann að vera falið að sjá um samkvæmt viðaukum við rammasamning þennan í samræmi við ofangreind ákvæði 9. gr. Slík úttekt skal þó ekki gerð oftar en einu sinni á ári og ber verkkaupa að tilkynna Sensa það með hæfilegum fyrirvara og skal slíkt gert í samráði við Sensa.
  8.2 Persónuvernd
  8.2.1 Komi til vinnslu persónuupplýsinga í skilningi laga nr. 90/2018, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, eða síðar samþykktum lögum um vinnslu persónuupplýsinga, við framkvæmd samnings þessa skal verkkaupi teljast ábyrgðaraðili í skilningi laganna og Sensa vinnsluaðili, enda leiði ekki annan skilning af lögunum.
  8.2.2 Í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. grein 8.2.1, skulu samningsaðilar gera með sér sérstakan vinnslusamning og skal slíkur vinnslusamningur vera viðauki við rammasamning þennan.

 • 9. GILDISTÍMI OG SAMNINGSLOK

  9.1 Gildistími og uppsögn 
  9.1.1 Rammasamningur þessi tekur gildi frá undirritun og skal hann gilda svo lengi sem þjónustuviðauki/þjónustuviðaukar við hann eru í gildi.
  9.1.2 Hafi öllum þjónustuviðaukum verið sagt upp eða rift skal rammasamningur þessi ásamt öðrum viðaukum sjálfkrafa falla úr gildi um leið og síðasti gildi þjónustuviðaukinn.
  9.1.3 Verði rammasamningi þessum sagt upp, skulu viðaukar við hann einnig falla úr gildi samhliða, nema samningsaðilar semji sérstaklega um annað.
  9.2 Riftun vegna vanefnda
  9.2.1 Báðir samningsaðilar skulu hafa rétt til að rifta rammasamningi þessum þegar í stað með skriflegri tilkynningu til gagnaðilans, með sannanlegum hætti þar sem ástæður riftunar eru tilgreindar, ef gagnaðilinn vanefnir verulega skyldur sínar samkvæmt rammasamningnum. Það er skilyrði riftunar samkvæmt framansögðu að gagnaðili hafi vanrækt að bæta úr slíkum ágöllum innan 14 daga frá því áskorun um slíkar úrbætur kemur fram.
  9.2.2 Samningsaðilar skulu einnig hafa rétt á því að rifta þessum rammasamningi og einstaka viðaukum komi til þess að gagnaðili (a) slíti félaginu eða hætti rekstri, (b) sæki um heimild til að leita nauðasamnings eða greiðslustöðvunar eða er tekinn til gjaldþrotaskiptameðferðar skv. íslenskum eða erlendum réttarreglum, (c) eigendaskipti verða að félaginu þannig að meirihluti hluta er í höndum nýrra aðila, eða (d) gagnaðili kemst í greiðsluþrot eða verður háður beinni stjórn fjárhaldsmanns, skiptastjóra eða þess háttar opinbers aðila.
  9.2.3 Riftun eða uppsögn eins viðauka skal engin áhrif hafa á gildi annarra viðauka eða rammasamninginn að öðru leyti, að því tilskildu að sá samningsaðili sem vanefnt hefur ákvæði viðeigandi viðauka uppfylli að öðru leyti skilmála og skilyrði rammasamningsins og annarra viðauka. Riftun rammasamnings þessa skal þó fela í sér riftun á öllum viðaukum, nema samningsaðilar semji sérstaklega um annað.
  9.3 Afleiðingar samningsloka
  9.3.1 Öll réttindi sem samningsaðilum hafa verið veitt skulu, við samningslok, þegar falla niður og allar ógreiddar kröfur sem stofnast hafa skv. rammasamningnum og/eða einstökum viðaukum, eftir því sem við á, skulu þegar gjaldfalla.
  9.3.2 Við samningslok af hvaða ástæðu sem er skulu samningsaðilar skila gagnaðila innan þrjátíu (30) daga hvers konar eignum, efni, gögnum, trúnaðarupplýsingum og öðrum hlutrænum þáttum tengdum samningnum, þar með talið hvers konar vél-, net- og hugbúnaði, sem látinn hefur verið í té og sannanlega er í eigu gagnaðila eða hann hefur umráð yfir, nema annað leiði af samkomulagi aðila um uppgjör vegna samningsloka eða öðru samkomulagi samningsaðila í viðauka.
  9.3.3 Þegar um er að ræða vanefnd af hálfu verkkaupa sem leiðir til þess að Sensa bindur endi á þjónustu, skulu samningsaðilar semja um greiðslu fyrir endurtengingarkostnað, hækkun þjónustutaxta og/eða tryggingu vegna þess áður en þjónusta er veitt að nýju.
  9.3.4 Við samningslok vegna uppsagnar, riftunar eða þess að gildistími samningsins, eða einstaka viðauka, rennur út, samþykkir verkkaupi að fjarlægja eigin búnað og eignir sem staðsettar eru í húsakynnum Sensa eins og við á. Hafi slíkur búnaður eða eignir ekki verið fjarlægðar innan þrjátíu (30) daga frá samningslokum, á Sensa rétt á því að láta fjarlægja, flytja á annan stað eða geyma á annan hátt slíkan búnað eða eignir á kostnað verkkaupa.

 • 10. TRÚNAÐUR OG FRAMSAL

  10.1 Trúnaðarskylda samningsaðila
  10.1.1 Samningsaðilar skulu halda fullum trúnaði um málefni sem þeir fá upplýsingar um frá gagnaðila og ætla má vegna eðlis og/eða aðstæðna, að fara skuli með sem trúnaðarmál, og skal sá samningsaðili á engan hátt færa sér slíkar upplýsingar í nyt nema í samræmi við ákvæði samningsins á gildistíma hans, sbr. t.a.m. ákvæði laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með áorðnum breytingum.
  10.1.2 Samningsaðilar skulu tryggja að starfsmenn þeirra, svo og undirverktakar, undirriti yfirlýsingu um trúnað vegna upplýsinga sem þeir fá vitneskju um varðandi gagnaðila. Samningsaðilar skuldbinda sig til að veita ekki þriðja aðila aðgang að trúnaðarupplýsingum er varða gagnaðila, nema með fyrirframgefnu skriflegu samþykki gagnaðila. Trúnaðarskylda starfsmanna samningsaðila skal haldast ótímabundið eftir að þeir hafa lokið störfum í þágu samningsaðila.
  10.1.3 Verkkaupi samþykkir að gera allar réttmætar öryggisráðstafanir og beita öllum nauðsynlegum ráðum með fræðslu, samningi eða á annan hátt, til að koma í veg fyrir að aðrir aðilar en þar til bærir starfsmenn verkkaupa og aðrir sem verkkaupi veitir m.a. aðgangsheimild, hafi aðgang að þjónustu Sensa, til þess að tryggja öryggi hennar.
  10.1.4 Efni samnings þessa skal vera trúnaðarmál.
  10.1.5 Samningsaðilar skulu varðveita trúnaðarupplýsingar frá gagnaðila með jafn öruggum hætti og þeirra eigin trúnaðarmál, en þó aldrei verr en eðlilegt getur talist.
  10.1.6 Trúnaðarskylda samningsaðila samkvæmt ákvæði þessu skal haldast þrátt fyrir uppsögn eða riftun samningsins.
  10.2 Framsal
  10.2.1 Hvorugur samningsaðila má selja, framselja eða yfirfæra á annan hátt þennan rammasamning eða viðauka eða einhver réttindi eða skyldur á grundvelli þeirra, í heild eða að hluta til, og sérhver tilraun til slíks framsals skal teljast ógild og marklaus nema fyrir liggi skriflegt samþykki gagnaðila. Þrátt fyrir framangreindar takmarkanir á framsali þessa samnings, telst beint eða óbeint framsal innan fyrirtækjasamstæðu þeirrar er Sensa tilheyrir ekki fela í sér framsal á samningnum, enda beri Sensa áfram ábyrgð á því gagnvart verkkaupa, að verk séu unnin í samræmi við rammasamning þennan og einstaka viðauka.

 • 11. ÖNNUR ÁKVÆÐI

  11.1 Afsal
  Sé réttindum afsalað að því er varðar tiltekna vanefnd á skilmálum eða ákvæðum rammasamningsins eða viðauka á grundvelli hans, gildir slíkt ekki sem afsal réttinda að því er varðar aðra vanefnd á sömu eða öðrum ákvæðum samningsins. Vanræki samningsaðili að krefjast þess af gagnaðila að hann uppfylli einhverja skuldbindingu skv. rammasamningnum eða viðauka á grundvelli hans, telst hann ekki hafa fallið frá því að viðkomandi skuldbinding verði uppfyllt, nema slíkt sé staðfest skriflega.
  11.2 Aðlögun
  Ef einhverjir skilmálar eða ákvæði þessa rammasamnings eða viðauka á grundvelli hans eru í andstöðu við ófrávíkjanleg lög og reglur sem um þá gilda eða ef slík ákvæði eru dæmd ógild af dómstóli sem hefur lögsögu yfir samningsaðilum, skulu slík samningsákvæði umorðuð á þann veg að sem minnst röskun verði á upphaflegum tilgangi samningsaðilanna innan ramma viðkomandi laga og dómsúrlausna, og skal rammasamningurinn og/eða viðaukar á grundvelli hans að öðru leyti halda fullu gildi.
  11.3 Óviðráðanleg atvik
  11.3.1 Samningsaðilar verða ekki krafðir bóta vegna tafa eða rofs á þjónustu eða framkvæmdum sem rekja má til óviðráðanlegra ytri atvika (e. Force Majeure).
  11.3.2 Komi til þess að framkvæmd eða undirbúningur á þjónustu Sensa fellur niður eða frestast vegna óviðráðanlegra ytri atvika, skal Sensa tilkynna verkkaupa um það með skriflegum hætti án tafar og þegar hefjast handa við lausn þeirra vandamála og eftir atvikum staðgöngu annarra þjónustuaðila.
  11.3.3 Standi hindrun lengur en í 14 daga getur gagnaðili þó með 14 daga fyrirvara sagt rammasamningi eða einstaka viðauka upp. Hvorugur samningsaðila á þá kröfu á hendur hinum að öðru leyti en hvað varðar kröfur sem stofnast hafa áður en til hindrunar kom.
  11.4 Ráðningabann
  11.4.1 Samningsaðilar skulu almennt ekki ráða til starfa starfsmenn gagnaðila. Þetta gildir meðan rammasamningurinn er í gildi svo og um tímabil sem nemur 6 mánuðum eftir samningslok hvernig sem þau ber að hendi.
  11.4.2 Ráði annar samningsaðilinn starfsmann hins í trássi við þetta ákvæði og til sambærilegra starfa, getur sá samningsaðili sem missir starfsmann krafið hinn um sem jafngildir 6 mánaða tekjumissi af starfsmanni, nema samkomulag um annað sé gert á milli samningsaðila. Sæki starfsmaður annars aðila hinsvegar um starf að eigin frumkvæði hjá hinum skal slíkt metið sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig og vera háð samþykki þess samningsaðila sem hefur gildandi ráðningarsamning við viðkomandi starfsmann.
  11.5 Skilgreindir tengiliðir
  Sensa og verkkaupi skulu tilgreina tengiliði í einstökum viðaukum, eftir því sem við á. Samningsaðilar skulu ávallt tryggja að skilgreindir tengiliðir samningsins séu bæði hæfir og bærir til að fjalla um viðkomandi þjónustu og taka ákvarðanir með skilvirkum hætti. Báðum samningsaðilum ber skylda til þess að tilkynna gagnaðila eins fljótt og auðið er ef skipaður er nýr tengiliður.
  11.6 Breytingar á samningi
    Rammasamningi þessum og viðaukum settum á grundvelli hans má aðeins breyta eða endurskoða með skriflegu skjali sem undirritað er af báðum samningsaðilum og verður hluti rammasamningsins.
   
  11.7 Þriðji aðili
    Ákvæði þessa rammasamnings og viðauka eru einvörðungu samin til hagsbóta fyrir samningsaðila og ekki til hagsbóta fyrir þriðja aðila, nema annað sé tekið fram.

 • 12. LAGAVAL OG VARNARÞING

  Um rammasamninginn og viðauka skulu gilda íslensk lög og réttarreglur. Varnarþing skal vera hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, nema samningsaðilar semji um annað.